Đường lối cách mạng

Lý thuyết: Quá trình nhận thức và nội đường dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa

Kế thừa kiến thức của các môn học trước, trong chương này khái niệm văn hóa được dùng theo nghĩa rộng: "Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và ...

Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đánh giá bài viết a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội

Đánh giá bài viết Các vấn đề xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực như: giải quyết việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xoá đói giảm nghèo, chăm ...

Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đánh giá bài viết 1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ trước đổi mới Khái niệm văn hoá chủ yếu được hiểu theo nghĩa hẹp: "Văn ...

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đánh giá bài viết 1. Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới Trước đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch ...

Nội dung và ý nghĩa của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 khoá III (tháng 7-1973)

Đánh giá bài viết Hiệp định Pari được ký kết ngày 27-1-1973 mở ra thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ ...

Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 – 1954)

Đánh giá bài viết Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đánh dấu sự hình thành ở nước ta một hệ thống chính trị cách ...

Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 4.8 (96%) 380 votes a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Ngay từ ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12 -1976)

Đánh giá bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976. Dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt cho ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960)

Đánh giá bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử đất nước và thế giới có những đặc điếm nổi bật sau đây: Đến cuối ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991)

Đánh giá bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27-6-1991 trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những ...

Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Đánh giá bài viết a) Nội dung Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "chúng ta tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ...

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đánh giá bài viết Cương tĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: Chánh ...

1
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ