Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh,ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên hiện nay

Danh mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái niệm tư tưởng HCM là mộit hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN,từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN.Là kết hợp của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MAC-LeNin vào điều kiện cụ thể nước ta,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc ,giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Ý nghĩa của việc học tập môn TT HCM đối với SV hiện nay: +Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác,sv nâng ...

Khái niệm tư tưởng HCM là mộit hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN,từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN.Là kết hợp của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MAC-LeNin vào điều kiện cụ thể nước ta,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc ,giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Ý nghĩa của việc học tập môn TT HCM đối với SV hiện nay:
+Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác,sv nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của TTHCM đối với đảng CMVN,làm cho tư tưởng của người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.SV được bồi dưỡng củng cố lập trường quan điểm CM,kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.Tích cực chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái,bảo vệ chủ ngĩa MACLIN,TTHCM,đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta.Vận dụng tư tưởng HCM giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
+Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và rèn luyện bản lĩnh chính trị.TTHCM giáo dục đạo đức,phẩm chất CM,sống hợp đạo lý,yêu cái tốt cái thiện,gét cái ác cái xấu

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Các bài nên tham khảo

Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông ...

Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi buôn bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, thực ...

Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.

Giá trị của hàng hoá là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Vậy lượng lao động của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu hao để ...

Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.

Tiền ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Tiền là một loại hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả ...

Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản?

Quy luật giá trị là quy luật giá trị cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá ...

Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị trường. Phân tích các chức năng của thị trường.

Theo nghĩa hẹp thì thị trường là nơi diễn ra trao đổi, mua bán hàng hoá. Nhưng theo nghĩa rộng thì thị trường là tổng thể các mối quan hệ cạnh tranh, cung - ...

Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá? Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?

Cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoá nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu ...

Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?

Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua muốn mua và sẵn sàng mua tại những mức giá khác nhau vào những thời điểm nhất ...

Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện để tiền tệ có thể thành tư bản.

Tiền trong lưu thông hàng hoá giản đơn vận động theo công thức: H – T – H’, tức là bắt đầu bằng hành vi bán (H - T) và kết thúc bằng hành vi mua (T – H), kết ...

Phân tích hàng hoá sức lao động.

Sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Trong mọi xã hội, sức lao động đều là yếu ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ