Kinh tế chính trị

Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam a) Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển   Thứ nhất, trong thời gian qua, kết cấu hạ ...

Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trả lời: Thị trường Một là, khái niệm thị ...

Sự tồn tại khách quan và lợi ích của việc phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường

Sự tồn tại khách quan và lợi ích của việc phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường  Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều ...

Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều ...

Phát triển kinh tế hàng hóa ở nông thôn với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần

Phát triển kinh tế hàng hóa ở nông thôn với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần Trong kinh tế nông thôn có sự hiện diện của nhiều thành phần kinh tế. Để có nền kinh ...

Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trường

            Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trường Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng ...

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức 1. Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại  Thế giới đã trải qua hai cuộc ...

Ngăn chặn sự xung đột lợi ích trong nội bộ nông thôn, giữa nông thôn và thành thị

Ngăn chặn sự xung đột lợi ích trong nội bộ nông thôn, giữa nông thôn và thành thị  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sự phân ...

Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta  Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển ...

Trình bày quan điểm mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam)

Trình bày quan điểm mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam) Trả ...

Kinh tế nông thôn - Giáo trình kinh tế chính trị

Kinh tế nông thôn - Giáo trình kinh tế chính trị Nông  nghiệp  theo  nghĩa  hẹp  là  ngành  sản  xuất  ra  của  cải  vật  chất  mà  con người  phải  dựa  vào ...

Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  a) Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần  ...

Tại sao nói việc lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và cần thiết

Tại sao nói việc lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là ...

Tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1. Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân  a) Khái niệm công nghiệp hóa, ...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn a) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn  Công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  nông ...

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trả lời Khái niệm: Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái ...

Thời kỳ quá độ và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời  kỳ quá độ và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  Lý luận về hình thái ...

Những tiền đề để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Những tiền đề để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta  1. Tạo vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa   Công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa ...

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản - Giáo trình kinh tế chính trị

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản - Giáo trình kinh tế chính trị 1. Bản chất của tiền công  Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, ...

Sở hữu về tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Sở hữu về tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Sở hữu tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ ...

Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay  1. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta  Xây dựng nước ta thành nước công ...

Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  a) Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần tạo ra những tiền đề quan ...

Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng - Giáo trình kinh tế chính trị

Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng  - Giáo trình kinh tế chính trị 1. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp  a) Nguồn gốc tư bản thương ...

Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam  1. Những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở ...

Cơ cấu ngành nghề kinh tế nông thôn

 Cơ cấu ngành nghề kinh tế nông thôn Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp bảo đảm nhu cầu về lương thực, thực phẩm  cho  xã  hội,  nguyên  liệu  cho  công ...

1 2 3 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ